FB nyereményjáték "Tavaszkert"

JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

 1. A játék szervezője

 

A Nyereményjáték szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) a Kapitány Andrea e.v. (székhely: 9624 Chernelházadamonya Fő u. 77. , nyilvántartási szám: 43308552, adószám: 67088557-1-38, a továbbiakban: Szervező) által szervezett és lebonyolított Egzoticplant Facebook oldalán (továbbiakban: Játékfelület) folytatott „Tavaszkert” posztjátékra (továbbiakban: Játék) vonatkozik. A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 

 1. A játékban résztvevő személyek

A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek a Ptk. 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A játékban részt vehet minden Magyarországon bejelentett lakóhellyel (1992. évi LXVI. tv. 5§ /2/ bek.) rendelkező, 18 év feletti, cselekvőképes természetes személy, aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele. Továbbá, aki az Egzoticplant Facebook oldalán szereplő Játék kérdésekre az ott előírtak szerint válaszol (továbbiakban: Játékos).

A megadott adatok valódiságáért és teljességéért a Játékos felel. A nem a valóságnak megfelelő adatokat megadó Játékos, illetve a Szabályzat feltételeit nem teljesítő Játékos a Játékból kizárásra kerül, és így nem jogosult a nyeremény átvételére.

A játékból a Szervező kizárja azt a Játékost, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzat mellékletét képező Adatvédelmi Tájékoztatóban (a továbbiakban: Adatvédelmi Tájékoztató) meghatározott hozzájárulását a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező a Játékosnak külön értesítést nem küld.

 

 1. A játék leírása

A játékban a Szervező a jelen Szabályzatban meghatározott nyereményeket sorsol ki azok között, akik a Játékfelületen feltett kérdést tartalmazó bejegyzéshez a játék időtartama alatt hozzászólásban írják meg a helyes választ.

 

 

 1. A játék időtartama
  2022. április 19., kedd 22:00 órától – 2022. április 21., csütörtök 19.00 óráig. A játék időtartama előtt és befejezése után érkezett válaszok érvénytelenek, a sorsolásban nem vesznek részt.

 

 1. Részvételi feltételek

 

A Játékosok közül az egyes nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a Játékfelületen az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott Facebook profil adataik kezeléséhez a feltett kérdésre adott válasz megadásával, mint ráutaló magatartással hozzájárulnak, a Játékfelületen feltett kérdést tartalmazó bejegyzéshez a Játékfelületen valós azonosító adatokat tartalmazó Facebook profiljukkal belépve helyes választ adnak, a Játékon való nyerteskénti kisorsolásuk esetén a Szervező felhívására az Adatvédelmi Tájékoztatóban megjelölt kapcsolattartási adataik kezeléséhez hozzájárulást adnak az adatok megadásával, nevük nyilvánosságra hozatalához hozzájárulnak, valamint adatkezelési hozzájárulásukat fenntartják a Játék időtartama, a sorsolás, valamint a nyeremény átvételének ideje alatt.

 

A Játékosok a megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

Szervező a nem valós adatokat megadó Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból.

 

 1. A sorsolás menete

A sorsolás időpontja és erdményhirdetése:

 1. április. 21. 21.00 (sorsolás) és 21.30 (eredményhirdetés)

A sorsolás helyszíne (1121 Budapest, Lidérc u. 5.)

Szervező a Játékban részt vevő érvényes kommentek között a véletlenszerűség elvének eleget tevő sorsolással két nyertest sorsol ki.
A véletlenszerű sorsolásra a Szervező a
https://www.random.org/lists/ internetes programot használja. Amennyiben a program a megadott sorsolási időpontban nem elérhető, úgy videóban teszi közzé a sorsolást.
A véletlenszerű sorsolás alapján az első két helyen szereplő név a két nyeremény 1-1 nyertese.
Egy személy csak egyszer vehet részt a sorsoláson, függetlenül attól, hányszor szólt hozzá az adott poszthoz.

A kisorsolt nyertesek nevét a Szervező átadja a nyeremény *felajánlójának (Tavaszkert Dísznövény 2022 Szakkiállítás és Vásár projektvezető- Farkas Andrea).


A nyertes játékosok a nyereményüket a Tavaszkert Dísznövény 2022 Szakkiállítás és Vásáron vehetik át, a 2022. április 22.-2022. április 24.-ig megrendezett eseményen a Budai Arborétumban portáján.
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.

 

 1. A nyeremények

A jelen Szabályzat feltételeinek megfelelő Játékosok között a Szervező 2db nyereményt sorsol ki, melyet a nyeremény *felajánlója biztosít.

A nyeremények nem ruházhatóak át és pénzre nem válthatóak.

A nyeremények az alábbiak:

2 db -páros belépőjegy a 2022. április 22-24.-ig megrendezésre kerülő „Tavaszkert Dísznövény 2022 Szakkiállítás és Vásár”-ra.
Helyszín: 1118 Budapest Villányi út 29-43.

A nyeremény csak egy alkalommal használható fel.
Nyertesenként 1 db páros belépőjegy kerül kisorsolásra.

 

A Játék Szervezője fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményeket bármikor módosítsa, illetve megváltoztassa.

 

 1. Adózás

A nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a nyeremények felajánlója viseli. A nyeremények felajánlóit a nyeremények átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli, velük szemben a Játékosok semmilyen további igényt nem érvényesíthetnek; Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja.

 

 1. A Nyertes értesítése

A sorsolás napján a Szervező a nyertes nevét közzéteszi a Játékfelületen és Facebook privát üzenetben is értesíti a közzététel után.

 

 1. A nyeremény átadása

A nyeremény átadására a Tavaszkert Dísznövény 2022 Szakkiállítás és Vásáron kerül sor, a 2022. április 22.-2022. április 24.-ig megrendezett eseményen a Budai Arborétumban portáján.
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.


A nyertesek a nyerem
ényt a Szervezőnek megküldött írásbeli nyilatkozatával visszautasíthatják. A nyeremény visszautasításáról a nyertesek az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 1 napon belül kötelesek tájékoztatni a Szervezőt.

 

 1. Információ a Játékról

 A Játékosok, ill. érdeklődők kérdéseiket és észrevételeiket elküldhetik az egzoticplant@gmail.com e-mail címre.

 

 1. Vegyes rendelkezések

A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A nyertes Játékosok a nyeremények minőségével kapcsolatos panaszuk esetén esetleges jogi igényeiket a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti a vonatkozó jogszabályi keretek között. Amennyiben a nyertes a megküldött nyereményét nem veszi át, azt a Szervezőtől, ill. a nyeremények felajánlójától nem követelheti a továbbiakban.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa a Játékosok megfelelő tájékoztatása mellett.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje a kifogásolható tartalmakat és mindazokat, amelyet saját belátása szerint jogsértőnek, vagy oda nem illőnek talál, és a Játékost kizárja a játékból.

A Játékosok a részvétellel tudomásul veszik és elfogadják a Szabályzatban foglalt feltételeket.

A jelen Játékra és Szabályzatra irányadó jog kizárólag a magyar jog.

Valamennyi adat csak a jelentkezők által adott hozzájárulásnak, a részvételi szabályzatnak megfelelően használható fel.

A Játékot a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Facebook nem vesz részt a szervezésében, ezért mentesül a Játékból adódó kötelezettségek alól.

 

Chernelházadamonya, 2022. április 19.

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A JÁTÉK LEBONYOLÍTÁSA SORÁN KEZELT SZEMÉLYES ADATOKRÓL

 

A Játékos az adatvédelmi tájékoztató tevőleges elfogadásával hozzájárul, hogy az általa megadott személyes adatokat Szervező a játék lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje.

Szervező a személyes adatokat, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően bizalmasan kezeli.

Az adatszolgáltatás önkéntes, a Játékos a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Az adatkezelés célja a Játékban való részvétel feltételeinek ellenőrzése, a sorsolás lebonyolítása, továbbá a nyertes személy esetében a nyertes értesítése, a nyeremény átvételének lehetővé tétele, a nyertes nevének közzététele, illetve a nyeremény értéke tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapuló törvényi kötelezettségek teljesítése.

A kezelt adatok köre: a nyereményjátékban való részvételi jogosultság igazolására a Játékos egyedi Facebook azonosítója, a Játékfelületen a kérdésre adott válasz, nyertes játékos esetén e-mail cím, név és szállítási adatok.

Az adatkezelés jogalapja a Játékos Játékban való részvételével kifejezett önkéntes hozzájárulása, valamint a Szervező és Játékosok azon jogos érdeke, mely a sorsolás eredményének közzétételéhez és az arról való értesüléshez fűződik.

Játékos adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.

A nyertes Játékos nevét a sorsolást követően Szervező nyilvánosságra hozza.

 

Adatbiztonság:

A Szervező az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Szervező gondoskodik az adatok biztonságáról, valamint a technikai és szervezési intézkedések megtételéről az adat- és titokvédelmi szabályoknak megfelelő eljárási szabályok kialakításával.

Az adatkezelés időtartama:

A személyes adatokat Szervező a Játékos által történt megadásától a nyertes kisorsolását követő hetedik nap végéig, nyertes esetében a nyeremény átvételétől számított nyolcadik év végéig kezeli.

Tájékoztatás a jogokról, illetve a jogorvoslati lehetőségekről:

Játékos bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szervező által kezelt, saját magára vonatkozó személyes adatokról. Szervező Játékos kérésére tájékoztatást ad a Játékosra vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szervező a kérelem benyújtásától számítva legfeljebb 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Játékos bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szervezőhöz fordulhat az egzotikumok@gmail.com e-mail címen.

Játékos bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az egzoticplant@gmail.com e-mail címen. Szervező a kérelem beérkezésétől számítva legfeljebb 30 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatóak.

Játékos kérheti továbbá adatainak zárolását. A Szervező zárolja a személyes adatot, ha Játékos ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Játékos jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Szervező megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha Játékos vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Szervező törli a személyes adatot, ha Játékos hozzájárulását visszavonja, ha kezelése jogellenes, a törlést Játékos kifejezetten kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, az adat törlését a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. A személyes adatok törlését, zárolását, helyesbítését legfeljebb 30 napon belül végzi el a Szervező.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről Játékost, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Játékos jogos érdekét nem sérti.

Ha Szervező a Játékos helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Játékos tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben Szervező a Játékos tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a Játékos a Szervező meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Szervező a Játékos adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

A Játékos a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Kapitány Andrea, 9624 Chernelházadamonya Fő u. 77. ,egzotikumok@gmail.com

A Játékos jogainak megsértése esetén a Szervező ellen bírósághoz fordulhat, a bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Játékos jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

Chernelházadamonya, 2022. április 19.